Obavijest za korisnike

Obavještavaju se korisnici da je Odlukom Društva, broj : CEO-01-001-274 od 27.04.2016. godine izvršena izmjena Cjenovnika EPN usluga i to:

 

- tačke 17.1.3. Cjenovnika usluga fiksne telefonije  i Cjenovnika EPN 1024 usluge, pod nazivom „TARIFNI SISTEM FIKSNE TELEFONIJE“ na način da se mijenja cijena međunarodnog telefonskog saobraćaja prema fiksnim i mobilnim mrežama Hrvatske. Prema pomenutoj destinaciji, nova cijena poziva u fiksnu mrežu iznosi 0,25 KM/min, a nova cijena poziva u mobilnu mrežu iznosi 0,58 KM/min. Cijene su bez uračunatog PDV-a.

 

Cijene međunarodnog telefonskog saobraćaja za ostale destinacije ostaju nepromijenjene.

 

S obzirom da je prema označenoj destinaciji, kao posljedica povećanja veleprodajnih cijena na međunarodnom tržištu, povećana cijena poziva to postojeći pretplatnici imaju pravo najkasnije do 28.05.2016. godine pismeno raskinuti pretplatnički ugovor za korištenje usluge EPN fiksne telefonije, bez plaćanja naknade u slučaju paketiranih usluga. U suprotnom, nastavak korištenja usluge fiksne telefonije po izmijenjenim cijenama smatrat će se da su na iste pristali.

 

Uvid u integralni, ažurirani Cjenovnik možete izvršiti na našim web stranicama: epn.ba ili europronet.ba ili u poslovnicama našeg društva najkasnije s danom stupanja na snagu predmetnih izmjena.

 

Označena Odluke društva primjenjivat će se nakon isteka 30 (trideset) dana od dana njene objave u dnevnim novinama.

 

april 2016. godine                                                                  D i r e k t o r

                                                                                                                                        Siniša Novosel