Pravilnik o registraciji i korištenju državnog internetskog domena .ba

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .ba

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a na osnovu preporuka IANA-e (The Internet Assigned Numbers Authority), uređuju se pitanja registracije i korištenja naziva domena ispod državnog internetskog domena (country code Top Level Domain – ccTLD) Bosne i Hercegovine .ba, prava i obaveze, te međusobni odnosi UTIC-a, kao administratora .ba domena, korisnika naziva domena i eventualnih trećih zainteresovanih lica.

II POJMOVI

Član 2.

Internet je globalna računarska mreža na koju se priključuju računarske mreže i računari širom svijeta koji koriste TCP/IP protokol za međusobnu komunikaciju. TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protokol) je skup komunikacijskih protokola, odnosno pravila koje koriste računari da bi komunicirali unutar računarske mreže (RFC 791 i RFC 1122). Naziv domena je alfanumerička oznaka ili simbolička adresa računara na Internetu. Naziv domena je hijerarhijski organizovan i sastoji se od više alfanumeričkih segmenata razdvojenih tačkom. Posljednji segment predstavlja tzv. TLD (top level domain) – naziv domena najvišeg nivoa. DNS (Domain Name System) je sistem koji simbolička imena, tj. imena naziva domena prevodi u numeričke adrese koje koriste računari na Internetu u međusobnoj komunikaciji. Name server je jedan od osnovnih zapisa "DNS protokola" koji imenuje autoritativni DNS server odgovoran za registrovani domen. Autoritativni DNS server može dati odgovor na neki upit bez potrebe za daljnjom rezolucijom. .ba domen predstavlja državni domen Bosne i Hercegovine. Poddomen je domen koji se "hijerarhijski" nalazi ispod domena višeg nivoa, što znači da poddomen može imati samo jedan domen, a domen može imati više poddomena, npr.: nazivpoddomene.ba ili nazivpoddomene.com itd. ccTLD (country code Top Level Domain) je državni domen koji je identičan dvoslovnoj oznaci države prema ISO 3166 standardu, npr.: .ba, .si, .hr, .rs itd. gTLD (Generic Top Level Domain) je generički domen koji koristi globalna internetska zajednica, tj. to je domen međunarodnog (geografski globalnog) tipa npr.: .com, .net, .org, .biz. Lista generičkih domena se mijenja i objavljena je na službenim stranicama ICANN-a. IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) je neovisna organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja upravlja globalnim domenskim internetskim prostorom, kao i sistemom središnjih (root) servera koji osiguravaju funkcioniranje DNS sistema. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je neprofitna internetska korporacija sa sjedištem u Marina Del Rey-u (Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) za dodjeljivanje imena i brojeva, a upravlja sistemom imenovanja domena najvišeg nivoa na Internetu. NIC.BA/Registrator je web aplikacija na kojoj se vrši rezervacija naziva .ba domena i koja sadrži sve podatke o registrantima registriranih naziva domena. Sadržaj aplikacije je javan i može mu se pristupiti na web stranici http://www.nic.ba. Registar je administrator državnog top level domaina TLD Bosne i Hercegovine .ba, ovlašten od relevantnih institucija, koji je odgovoran za upravljanje i dodjelu naziva domena ispod .ba naziva domena. Registrar je pravno lice koje ispunjava opće i tehničke uvjete za podršku registru naziva .ba domena, a ovlašten je od registra. Registrant-korisnik naziva domena je pravno ili fizičko lice koje u skladu sa Pravilnikom registrira i na određeni vremenski period koristi dodijeljeni naziv domena. RFC (Requests for Comments) je serija zabilješki (vođenih od 1969. godine), a u vezi sa Internetom (prethodno ARPANET). Zabilješke razmatraju različite aspekte računarskih komunikacija sa fokusom na mrežne protokole, procedure, programe i koncepte. Aktivacija traženog naziva .ba domena podrazumijeva da je korisnik registru dostavio sve potrebne podatke, uključujući podatke o name serverima i njihovim pripadajućim IP adresama. IP adresa je jedinstvena numerička adresa računara na Internetu. Sastoji se od četiri 8-bitna broja (ukupno 32 bita) razdvojena tačkom. Obično se brojevi predstavljaju u decimalnom obliku i svaki broj može imati vrijednost od 0 do 255. Status čekanja je status u kojem se naziv domena nalazi kada se vodi spor oko prava korištenja istog. Korisnik će nastaviti koristiti sporni naziv domena i vršiti produženje zakupa, ali neće moći izvršiti niti jednu drugu radnju predviđenu Pravilnikom. Karantin status je status u kojem se nalazi naziv domena koji je deaktiviran, ali koji još uvijek nije slobodan za registraciju od trećih lica.

Član 3.

Sva lica, kojima je ovim pravilnikom omogućeno da imaju prava korištenja, mogu registrirati i koristiti naziv domena neposredno ispod .ba domena, po principu “nazivdomena.ba”.

III KATEGORIZACIJA NAZIVA DOMENA ISPOD ccTLD DOMENA .ba

Član 4.

.ba domen je nacionalni domen Bosne i Hercegovine, element njenog nacionalnog bogatstva i suvereniteta, te temelj njene prepoznatljivosti u virtuelnom svijetu na Internetu. ccTLD .ba domen je u skladu sa međunarodnim preporukama ICANN-a, tj. RFC 1591, podijeljen na standardne poddomene: a) .com.ba – delegiran, b) .edu.ba – predviđen za registraciju od institucija koje se bave obrazovanjem: osnovne, srednje i stručne škole registrovane pri nadležnim ministarstvima, te privatne škole, kao i privrednih subjekata (firmi) koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i čija je primarna djelatnost edukacija ili obuka, c) .gov.ba – predviđen za registraciju od organa svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine i državnih agencija, d) .net.ba – predviđen za registraciju od subjekata koji su legalni davaoci internetskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, e) .org.ba – predviđen za registraciju od organizacija i udruženja građana, kulturnih ustanova, muzeja, pozorišta i drugih neprofitnih pravnih lica registrovanih na teritoriji Bosne i Hercegovine i f) .mil.ba – predviđen za registraciju od vojnih organa.

IV OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DODJELU NAZIVA DOMENA

Član 5.

Naziv domena predstavlja niz znakova, a mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete: 1. sastoji se isključivo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), brojevi od 0 do 9 i znak crtice (-), 2. prvi i posljednji znak u nizu ne može biti ”-”, niti u nizu može biti znak ”-” dva puta uzastopno i 3. sastoji se od najmanje tri, a najviše 63 znaka. Nazivi domena pod .edu.ba, .org.ba, .net.ba, .gov.ba i .mil.ba moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 1. sastoje se isključivo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), brojevi od 0 do 9 i znak crtice (-), 2. prvi i posljednji znak u nizu ne može biti "-", niti u nizu može biti znak "-" dva puta uzastopno i 3. sastoje se od najmanje dva, a najviše 63 znaka. Naziv domena može biti bilo koji skup znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog pravilnika i koji nije u suprotnosti sa članom 28. ovog pravilnika.

V PRAVO NA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA

Član 6.

Subjekti koji mogu registrirati i koristiti naziv domena, u skladu sa članovima 4. i 5. Pravilnika, putem registra i ovlaštenih registrara su: a) domaći privredni subjekti, b) strana pravna lica preko svog predstavništva u Bosni i Hercegovini ili zastupnika/opunomoćenika sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zastupnik može biti bilo koje pravno lice koje ovlasti korisnik naziva domena, c) organi svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine (entiteti, gradske vlasti i općinski organi vlasti) i Brčko Distrikta, d) advokatski uredi i kancelarije sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, e) ambasade i konzularni uredi koji su akreditirani u Bosni i Hercegovini, f) međunarodne organizacije koje djeluju u Bosni i Hercegovini, g) međunarodne organizacije sa sjedištem ili ogrankom na teritoriji Bosne i Hercegovine, h) nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, i) udruženja građana sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, j) ostala domaća pravna lica, k) punoljetna fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine i l) strani državljani koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Pravna lica, navedena u članu 6. mogu registrovati i koristiti neograničen broj naziva .ba domena.

Član 8.

Registar zadržava pravo da u izuzetnim slučajevima registrira domene koji su od posebnog interesa za državu Bosnu i Hercegovinu, te stabilnost i funkcioniranje servisa registra.

VI REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA PUTEM REGISTRA

Član 9.

Registar vodi javni registrator o registriranim nazivima .ba domena i javno ga prikazuje putem http://www.nic.ba. Registrator sadrži ažurirane podatke o nazivima domena ispod .ba domena koje je registar registrirao prema odredbama Pravilnika.

Član 10.

Postupak registracije počinje vršenjem rezervacije željenog naziva .ba domena.

Član 11.

Za svaki pojedinačni naziv domena evidentiraju se podaci o: - nazivu domena, - datumu registracije naziva domena, - svrsi u koju će se koristiti naziv domena, - korisniku naziva domena, - registraru (ukoliko je naziv domena registrovan preko ovlaštenog registrara), - administrativnom kontaktu, - tehničkom kontaktu, - kontaktu za plaćanje, - zone kontaktu (za nazive domena koji su registrirani preko opunomoćenika) i - name serverima i mrežnim adresama istih.

Član 12.

Administrativni kontakt je, u slučaju da je korisnik datog naziva domena fizičko lice, uvijek korisnik naziva domena. Ukoliko je korisnik pravno lice, administrativni kontakt je osoba iz pravnog lica/korisnika koja predstavlja korisnika naziva domena u kontaktu sa registrom po pitanjima statusa i dokumentacije u postupku registracije i korištenja naziva .ba domena. Izuzetak čine slučajevi kada je korisnik domena strano pravno lice koje naziv domena zakupljuje preko opunomoćenika/zone kontakta.

Član 13.

Administrativni kontakt naziva domena može da zatraži: - promjenu naziva domena u skladu sa članom 35. Pravilnika, - promjenu korisnika naziva domena u skladu sa članom 36. Pravilnika, - izmjenu podataka o korisniku naziva domena (adresa, telefon, fax, e-mail), - izmjenu podataka o administrativnom, tehničkom i kontaktu za plaćanje, - promjenu zone kontakta u skladu sa članom 39. Pravilnika, - promjenu podataka o primarnom i sekundarnom serveru, - brisanje rezerviranog naziva domena i - brisanje registriranog naziva domena.

Član 14.

Tehnički kontakt je osoba koja je imenovana od korisnika naziva domena, a sa dovoljnim tehničkim znanjem za stručnu saradnju s registrom u postupcima uspostavljanja i korištenja naziva domena. To može biti korisnik naziva domena ili drugo pravno ili fizičko lice koje je imenovao korisnik naziva domena.

Član 15.

Tehnički kontakt može zatražiti: - izmjenu podataka o tehničkom kontaktu i - izmjenu podataka o primarnom i sekundarnom serveru.

Član 16.

Kontakt za plaćanje je osoba koja je imenovana od korisnika naziva domena sa ciljem ažuriranja pitanja koja se tiču novčanih naknada predviđenih za korištenje i registriranje naziva .ba domena, kao i ažuriranje podataka koji se tiču ovog kontakta. U slučaju da je korisnik naziva domena strano pravno lice, zone kontakt je ujedno i kontakt za plaćanje.

Član 17.

Registar putem e-mail adrese kontakta za plaćanje šalje: - predračun za dodjelu/aktivaciju naziva domena i - opomenu za eventualno neplaćanje predračuna za godišnje održavanje. Registar na poštansku adresu kontakta za plaćanje šalje predračun za godišnje održavanje zakupljenog naziva domena.

Član 18.

Zone kontakt je opunomoćenik korisnika naziva domena koji poduzima sve potrebne radnje kako bi, u skladu sa Pravilnikom, osigurao registraciju, održavanje i brisanje naziva domena u ime korisnika naziva domena od kojeg je dobio punomoć. Zone kontakt je dužan djelovati u najboljem interesu lica koje zastupa poštujući odredbe ovog pravilnika.

Član 19.

Zone kontakt može zatražiti: - promjenu naziva domena u skladu sa članom 35. Pravilnika, - promjenu korisnika naziva domena u skladu sa članom 36. Pravilnika, - izmjenu podataka o korisniku naziva domena (adresa, telefon, fax, e-mail), - izmjenu podataka o administrativnom, tehničkom kontaktu, kontaktu za plaćanje i zone kontaktu, - promjenu podataka o primarnom i sekundarnom serveru, - brisanje rezerviranog naziva domena i - brisanje registriranog naziva domena. U slučaju da zone kontakt zahtijeva brisanje registriranog naziva domena, registar može zatražiti i pisanu izjavu od korisnika naziva domena.

Član 20.

Svi zahtjevi za promjenu podataka, koji su opisani u članovima 13, 15, 16. i 19, izuzev slučajeva promjene naziva domena, korisnika naziva domena i zone kontakta koji su opisani u članovima 35, 36. i 39. Pravilnika, mogu se podnijeti na jedan od sljedećih načina: - web sistema na http://www.nic.ba, - zahtjeva ovjerenog od korisnika/opunomoćenika, - e-maila sa e-mail adrese koja je navedena kao e-mail adresa administrativnog, tehničkog kontakta ili kontakta za plaćanje.

Član 21.

Lica iz člana 6. ovog pravilnika mogu podnijeti zahtjev za registriranje i korištenje (u daljnjem tekstu: zahtjev) svakog slobodnog naziva domena odnosno naziva domena koji nema status rezerviranog ili registrovanog i koji je u skladu sa Pravilnikom. Podnošenjem zahtjeva korisnik izjavljuje i prihvata da, prema svojim najboljim saznanjima i iskrenim uvjerenjima, registracija traženog naziva domena nije u suprotnosti sa pravom intelektualne svojine trećih lica ili nekog drugog prava. Ukoliko je podnosilac zahtjeva fizičko lice, isti mora biti potpisan svojeručno. U slučaju da je korisnik naziva domena slijepa ili slabovidna osoba, odnosno osoba koja iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti svojeručno potpisati zahtjev, zahtjev potpisuje na identičan način kao što je potpisan na validnim dokumentima Bosne i Hercegovine sa slikom (lična/osobna karta, pasoš/putovnica). Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, isti mora biti svojeručno potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom pravnog lica. Ukoliko zahtjev podnosi opunomoćenik u ime lica, iz člana 6. ovog pravilnika, isti mora biti ovjeren od opunomoćenika.

Član 22.

Pored zahtjeva pravna lica iz člana 6. Pravilnika podnose i dokumente kojim potvrđuju svoj status i to: a) pravna lica: - kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar pri nadležnom organu (npr.: registar privrednih subjekata, registar udruženja, registar organizacija, registar advokata) ili drugi relevantan zvanični dokument kojim potvrđuju svoj status, - dvojezička punomoć (na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom) koja je ovjerena (potpisana) od davaoca punomoći, ukoliko se radi o stranom pravnom licu. Dvojezička punomoć se ne traži u slučajevima kada se radi o pravnim licima porijeklom iz zemalja gdje je službeni jezik neki od službenih jezika Bosne i Hercegovine; b) pravna lica koja žele registrovati naziv domena pod: - .edu.ba poddomenom – pored gore navedene dokumentacije dostavljaju i kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti, - .gov.ba poddomenom – pored gore navedene dokumentacije dostavljaju i kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti, - .mil.ba poddomenom– pored gore navedene dokumentacije dostavljaju i kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti, - .net.ba poddomenom – pored gore navedene dokumentacije dostavljaju i kopiju licence Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) kojom potvrđuju svoj status legalnog davaoca internetskih usluga i - .org.ba poddomenom – pored gore navedene dokumentacije dostavljaju i kopiju obavještenja o razvrstavanju djelatnosti. U slučaju iz člana 6. stav 1. tačka f), korisnik dostavlja kopiju ugovora sa organima vlasti BiH.

Član 23.

Registar će uzeti u razmatranje samo potpunu dokumentaciju dostavljenu unutar roka od 15 dana od dana rezervacije naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 24.

Zahtjev kao i sva ostala neophodna dokumentacija se inicijalno mogu poslati putem tele-faksa ili putem e-maila. Zahtjev se u originalnoj formi mora dostaviti poštom ili donijeti lično u prostorije registra najdalje u roku od 30 dana od dana rezervacije naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 25.

Prispjela dokumentacija se obrađuje striktno po hronološkom redu njenog prispjeća.

Član 26.

Obrada neophodne dokumentacije iznosi najviše 15 radnih dana od dana prijema iste, nakon čega će registar korisnikunaziva domena izdati predračun za registraciju i korištenje naziva domena u skladu sa važećim cjenovnikom ili poslati obavijest o odbijanju zahtjeva. U toku obrade ili naknadno, ukoliko to smatra neophodnim, registar može podnosiocu zahtjeva tražiti detaljniji opis svrhe ili dodatnu dokumentaciju. Ukoliko registar poduzme ovu radnju, postupak registracije spornog naziva domena se obustavlja sve dok podnosilac zahtjeva ne uputi odgovor u pisanoj formi, odnosno ne dostavi traženu dokumentaciju. Rok za dostavu traženih informacija je pet radnih dana od dana primitka obavijesti. Ako registar unutar tog roka ne dobije pisani odgovor odnosno dodatnu dokumentaciju, smatrat će da je korisnik odustao od registracije traženog naziva domena i obrisati rezervaciju tog naziva domena na http://www.nic.ba.

Član 27.

Naziv domena se dodjeljuje korisniku na korištenje nakon obrade zahtjeva, a po prijemu uplate cjelokupnog iznosa naknade za registraciju i korištenje naziva domena u skladu sa važećim cjenovnikom. Registar će elektronskim putem poslati obavijest o okončanju postupka registracije naziva domena na e-mail adresu administrativnog i tehničkog kontakta, zajedno sa pristupnim podacima koji su potrebni za prijavu na administratorsko okruženje registrovanog naziva domena na http://www.nic.ba. Službeni kontakti korisnika naziva domena i registra, posebno kada se radi o administrativnim pitanjima i pitanjima prava i odgovornosti za upotrebu naziva domena, ostvaruju se putem adresa koje je korisnik naziva domena naveo u administrativnim podacima sadržanim u prijavnici prilikom registracije naziva domena ili prilikom naknadne promjene tih podataka. Registar daje prednost elektronskom obliku komuniciranja.

Član 28.

Registar zadržava pravo da ne registrira naziv domena koji: a) može predstavljati povredu Ustava i zakonskih propisa Bosne i Hercegovine, b) može predstavljati povredu digniteta države Bosne i Hercegovine ili je predstaviti u negativnom kontekstu, c) može predstavljati izraze rasne, vjerske ili nacionalne netrpeljivosti, govora mržnje, d) je u suprotnosti sa općeprihvaćenim standardima pristojnosti i morala, e) predstavlja ime i prezime osobe izuzev, slučajeva kada je podnosilac zahtjeva osoba sa identičnim imenom i prezimenom kao i naziv domena koji se traži ili ima autorizaciju za registraciju od osobe sa tim imenom i prezimenom. U slučaju da je riječ o preminuloj osobi pravo na predstavljanje se dokazuje potpisanom izjavom nekog od članova uže porodice preminule osobe, f) su identični nazivima gradova i istaknutih geografskih objekata na području Bosne i Hercegovine, g) u svom nazivu sadrže obilježja znamenja, atribute ili nazive vjerskih zajednica, izuzev uz pisano odobrenje odnosno saglasnost nadležne vlasti vjerske zajednice, h) je identičan punom ili skraćenom službenom nazivu inostranih država, osim ukoliko zahtjev za registraciju i korištenje ovih naziva domena ne podnose ambasade, konzulati i drugi ovlašteni predstavnici država.

Član 29.

Registar neće uzeti u razmatranje zahtjeve ukoliko: a) naziv domena ne ispunjava uvjete iz člana 5. Pravilnika, b) je zahtjev podnijelo lice koje ne pripada krugu lica navedenim u članu 6. Pravilnika, c) podnosilac zahtjeva nije priložio urednu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom.

Član 30.

Registar će odbiti zahtjev: a) ukoliko je ispunjeni neki od uvjeta opisanih u članu 28. Pravilnika, b) ukoliko su u zahtjevu i prijavnici navedeni netačni podaci i/ili podaci koji se daju u namjeri da se registar dovede u zabludu.

Član 31.

Obavijest o odbijanju se prvobitno šalju putem e-maila na e-mail adresu administrativnog kontakta, a originalna obavijest se šalje putem pošte na poštansku adresu koja je navedena u prijavnici.

VII REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA PUTEM REGISTRARA

Član 32.

Ovlašteni registrari naziva .ba domena su pravna lica registrirana na teritoriji Bosne i Hercegovine koji imaju važeći ugovor sa registrom. Registracija i korištenje naziva domena preko registrara kao i promjena registrara je regulirana pravilima za rad ovlaštenih registrara bosanskohercegovačkog internetskog domena .ba. Popis svih ovlaštenih registrara nalazi se na web stranici http://www.nic.ba.

VIII TRAJANJE ZAKUPA NAZIVA DOMENA

Član 33.

Korisnici naziva domena naziv domena mogu koristiti/zakupiti na period od jedne (1), dvije (2), tri (3), četiri (4) ili pet (5) godina. Lica iz člana 6. stav 1. tačka l) naziv domena mogu zakupiti isključivo na period od godinu dana. Nakon isteka perioda, iz stava 1. ovog člana, korištenje naziva domena može se produžiti na već iskorišteni (1, 2, 3, 4 ili 5 godina) ili duži period kada je naziv domena inicijalno registrovan na period manji od pet godina. Istekom inicijalnog perioda zakupa, te ukoliko korisnik nije naveo da ne želi nastaviti koristiti naziv domena, naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana. Karantin status prestaje istekom roka od 30 dana ili ukoliko korisnik izvrši produženje zakupa naziva domena koji se nalazi u tom statusu i uplati naknadu za reaktivaciju istog.

Član 34.

Na osnovu pisanog zahtjeva korisnika registar može izdati potvrdu o zakupu određenog naziva domena. Korisnik je dužan navesti razloge zbog kojih spomenutu potvrdu traži. Potvrda se izdaje tek nakon što je u potpunosti uplaćena naknada za izdavanje potvrde u skladu sa važećim cjenovnikom.

IX PROMJENA NAZIVA DOMENA

Član 35.

Korisnik naziva domena može zatražiti promjenu naziva domena ukoliko je novi naziv domena slobodan, što se utvrđuje postupkom rezervacije na http://www.nic.ba i ukoliko je isti u skladu sa ovim pravilnikom. Pored rezervacije korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu naziva domena čija je forma tačno određena i navedena na http://www.nic.ba i izvršiti uplatu novčane naknade u skladu sa važećim cjenovnikom.

X PROMJENA KORISNIKA NAZIVA DOMENA

Član 36.

Naziv domene se može ustupiti drugom licu na korištenje u sljedećim slučajevima: - na osnovu sporazumnog pristanka prethodnog i budućeg korisnika naziva domena, - na osnovu sudskog rješenja ili pravomoćne presude - na osnovu sporazuma o nagodbi u postupku medijacije. Za promjenu korisnika naziva domena potrebno je podnijeti pisani zahtjev čija je forma tačno određena i navedena na http://www.nic.ba i dokumentaciju iz člana 22. Pravilnika. U slučaju da je korisnik naziva domena strano pravno lice, zahtjev potpisuje i opunomoćenik/zone kontakt.

Član 37.

Promjena korisnika naziva domena će se izvršiti nakon što se dostavi sva dokumentacija i izvrši uplata novčane naknade u skladu sa važećim cjenovnikom. Promjena korisnika se neće naplaćivati u slučajevima kada je riječ o preregistraciji pravnog lica ili preimenovanju fizičkog lica.

Član 38.

Promjena korisnika kao i promjena naziva domena ne utiče na period zakupa tog naziva domena.

XI PRIJENOS OVLAŠTENJA ZA NAZIV DOMENA

Član 39.

Za promjenu zone kontakt potrebno je dostaviti punomoć kojom se novi zone kontakt ovlaštava za poduzimanje svih radnji koje se tiču naziva domena. Na punomoći, koja se daje novom zone kontaktu, pored datuma mora postojati klauzula po kojoj se sve ostale punomoći (koje se odnose na .ba domen) stavljaju van snage.

XII DEAKTIVIRANJE, REAKTIVIRANJE I BRISANJE NAZIVA DOMENA

Član 40.

Registar će pristupiti postupku deaktivacije registriranog naziva domena ukoliko: a) naknadno ustanovi da je korisnik u postupku registracije naveo pogrešne ili nevažeće podatke i dokumentaciju, b) korisnik ili njegov opunomoćenik nije dostavio promjene obaveznih podataka o sebi ili o svrsi u koju će koristiti naziv domena, c) korisnik naziva domena ne poštuje svoje obaveze i odgovornosti, d) korisnik naziva domena nije u stanju zadovoljiti minimalne tehničke uvjete u vezi sa funkcioniranjem naziva domena, e) korisnik naziva domena zloupotrebljava naziv domena na način da ga ne koristi u skladu sa svrhom zbog kojeg ga je registrirao. Ukoliko registar ustanovi da se naziv domena ne koristi u svrsi koja je navedena u zahtjevu, upozorit će korisnika tog naziva domena da taj nedostatak ispravi u roku od 30 dana. Ako korisnik nakon isteka roka od 30 dana ne postupi u skladu sa upozorenjem, pristupa se deaktivaciji tog naziva domena, f) korisnik naziva domena ne sarađuje sa registrom po svim pitanjima koja se tiču zakupljenog naziva domena, g) korisnik naziva domena nije podmirio finansijske obaveze prema registru do dana isteka registracije naziva domena, h) je to zahtijevao korisnik/opunomoćenik, administrativni ili kontakt za plaćanje: - putem online aplikacije http://www.nic.ba, - putem e-maila sa adrese koja je navedena kao e-mail adresa administrativnog kontakta i - putem zahtjeva ovjerenog od korisnika/opunomoćenika, izjava korisnika (kod zone kontakta), i) je takvu odluku donio sudski ili administrativni organ, j) je nakon isteka roka registracije naziva domena utvrđeno da je prestalo postojanje pravnog lica koje je bilo korisnik naziva domena, a nije dostavljen nikakav dokaz o pravnom sljedniku ili o preregistraciji istog, odnosno ukoliko je nastupila smrt fizičkog lica, k) korisnik naziva domena u roku od 30 dana od dana rezervacije nije dostavio originalni zahtjev. U ovom slučaju, naziv domena će se sa http://www.nic.ba obrisati u roku od 90 dana od dana izvršene rezervacije, l) korisnik naziva poddomena pod .net.ba nema više status davaoca internetskih usluga, m) korisnik naziva poddomena pod .gov.ba nema više status organa vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko Distrikta, kantona, kao i općinskih i gradskih organa vlasti, n) korisnik naziva poddomena pod .edu.ba nema više status institucije koja se bavi obrazovanjem (osnovna, srednja i stručna škola registrovana pri nadležnom ministarstvu, te privatne škole, kao i privredni subjekti/firme čija je primarna djelatnost edukacija ili obuka bilo koje vrste), o) korisnik naziva poddomena pod .org.ba nema više status organizacije i udruženja građana, kulturnih ustanova, muzeja, pozorišta i drugih neprofitnih pravnih lica.

Član 41.

Obavijest o deaktiviranju naziva domena bit će dostavljena korisniku najmanje 24 sata unaprijed na e-mail adresu administrativnog kontakta i kontakta za plaćanje.

Član 42.

Korisnik naziva domena može, u slučaju iz člana 40. stav 1. tačaka a), b), c), d), e), f) i g), zatražiti reaktivaciju deaktiviranog naziva domena najkasnije 30 dana od dana deaktivacije i to kada se isprave svi nedostaci zbog kojih je naziv domena i deaktiviran. U slučaju iz člana 40. stav 1. tačka k), korisnik može zatražiti reaktivaciju deaktiviranog naziva domena najkasnije 60 dana od dana deaktivacije, a nakon što dostavi zahtjev u originalnoj formi. Korisnik je dužan izvršiti uplatu za reaktivaciju u skladu sa važećim cjenovnikom. Reaktivacija naziva domena vrši se kada su ispunjeni gore navedeni uvjeti.

Član 43.

Brisanje naziva domena sa http://www.nic.ba vrši se 30 dana od dana deaktivacije odnosno stavljanja u karantin status iste, čime naziv domena postaje slobodan, što znači da ga može registrovati svako drugo zainteresovano lice iz člana 6. Pravilnika. U slučaju da korisnik ponovo želi nastaviti koristiti obrisani naziv domena, ponavlja se cjelokupni proces registracije naziva domena. Prethodni stav se ne odnosi na slučajeve iz člana 40. stav 1. tačka k), kada se naziv domena briše nakon 60 dana od dana deaktivacije. U slučajevima kad je naziv domena deaktiviran iz razloga koji su navedeni u članu 40. stav 1. tačaka h), i), j), l), m), n), o) brisanje se vrši odmah nakon deaktivacije. Bez obzira na brisanje naziva domena u registratoru .ba naziva domena trajno ostaje zapis o korisniku naziva domena i periodu korištenja istog.

XIII PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA NAZIVA DOMENA

Član 44.

Registracijom naziva domena korisnik stiče i preuzima odgovarajuća prava i obaveze, kako slijedi: a) korisnik naziva domena dužan je isti koristiti samo u svrsi za koju je registrovan, b) korisnik naziva domena dužan je isti koristiti na uobičajeni način, u skladu sa usvojenim standardima i preporukama međunarodnih organizacija internetske zajednice, c) korisnik naziva domena dužan je isti koristiti na način da ne krši zakone i druge propise države Bosne i Hercegovine, da ne krši prava trećih lica, te da poštuje princip zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi, d) korisnik naziva domena dužan je poštivati i provoditi tehničke preporuke registra, e) korisnik naziva domena dužan je registru dostavljati promjene podataka o sebi, administrativnom, tehničkom ili kontaktu za plaćanje, te o svrsi u koju će koristiti naziv domena, f) korisnik naziva domena je dužan sarađivati s registrom o pitanjima u vezi sa ograničavanjem i sprečavanjem aktivnosti koje predstavljaju zloupotrebu naziva domena i nanose štetu korisnicima naziva .ba domena, g) korisnik naziva domena mora osigurati tehničke uvjete za konekciju naziva domena, h) korisnik naziva domena ima pravo da u svakom pogledu organizira, koristi i upravlja domenskim prostorom unutar svog dodijeljenog naziva domena, pri čemu registar preporučuje primjenu odredaba ovog pravilnika.

XIV ODGOVORNOST

Član 45.

Korisnik naziva domena je u potpunosti i samostalno odgovoran za: a) izbor naziva domena, b) zakonitost izbora i korištenja naziva domena, c) eventualne povrede prava trećih lica uzrokovane izborom i korištenjem naziva domena (osobito povrede prava na ime, firmu, žig i druga prava intelektualnog vlasništva), d) vjerodostojnost i ispravnost podnesenih dokumenata i podataka, e) eventualnu štetu prouzrokovanu trećim licima izborom ili upotrebom naziva domena, f) eventualni sadržaj i informacije koje se nalaze ispod određenog naziva domena i njihovu usklađenost sa zakonskim propisima, g) korisnik naziva domena je odgovoran za svaku eventualnu zloupotrebu dodijeljenog i aktiviranog naziva domena, h) korisnik naziva domena odgovara za sve propuste i prekršaje ovog pravilnika, dobrih namjera korištenja naziva domena i Interneta uopće, a posebno za otklanjanje neprimjerenih sadržaja dostupnih putem dodijeljenog naziva .ba domena, bilo da takvi sadržaji pripadaju njemu ili trećem licu kojem je na bilo koji način omogućio raspolaganje nazivom domena.

Član 46.

Registar će obavljati administraciju .ba poddomena u skladu sa međunarodnim preporukama u oblasti registracije domena i osiguravajući kvalitet svojih usluga uz dužnu profesionalnu savjesnost. Registar neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu u vezi sa registracijom ili korištenjem bilo kojeg naziva domena ili u vezi sa upotrebom registrovih web stranica ili softvera, niti za bilo kakvu štetu zbog tehničkih problema rezultiranih registracijom ili deaktivacijom poddomena. Registar ne vrši provjeru zakonitosti naziva domena koje korisnik izabere i nije odgovoran prema trećim licima i/ili prema korisniku za eventualnu povredu njihovih prava i/ili eventualnu štetu i/ili troškove nastale kao posljedica registracije i korištenja naziva domena i/ili kao posljedica spora između korisnika i trećeg lica.

Član 47.

U slučaju spora u vezi sa nekim nazivom domena registar ne djeluje kao arbitražno tijelo. Ukoliko se u vezi sa nazivom domena pokrene sudski postupak, registar će taj naziv domena staviti u status čekanja.

XV NAKNADE I TROŠKOVI U VEZI SA UPRAVLJANJEM NAZIVOM DOMENA

Član 48.

Korisnik naziva domena plaća naknadu za registraciju i održavanje naziva domena. Troškovi u vezi sa djelatnosti upravljanja nazivom .ba domena odnose se na: a) uspostavu, održavanje i unapređenje tehničkih resursa potrebnih za funkcioniranje .ba domena, b) administrativne poslove u vezi sa funkcioniranjem .ba domena, c) članarine u međunarodnim tijelima u vezi sa upravljanjem internetskim nazivima domena i d) troškove poštarine i drugih oblika komuniciranja.

XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.

Svi nazivi domena koje je registar registrirao prije dana stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju registrovani i nadalje bez obzira na njihovu moguću neusklađenost s odredbama ovog pravilnika, a registranti tih naziva domena imaju ista prava i obaveze kao i registranti naziva domena registrovanih u skladu s ovim pravilnikom.

Član 50.

Ovaj pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmi (8) dan od dana objavljivanja u „Službenom listu Bosne i Hercegovine“. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosanskohercegovačkog državnog internetskog domena .ba koji je Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu donio 22.06.2005 godine (Odluka broj: 02-I-1117/05). Sve izmjene i dopune Pravilnika donosi u pisanom obliku Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu.