Uslovi korištenja interneta

USLOVI KORIŠTENJA USLUGA INTERNET MREŽE EPN BIH

Internet je međunarodna računarska mreža koju EPN BIH direktno ne kontroliše te stoga i ne može garantovati dostupnost usluga.

Usluge prijenosa govornih poruka putem opreme terminala priključene na resurse EPN BiH su usluge za koje je potrebna dozvola nadležnog organa.

Zakupac/korisnik koristi Internet usluge EPN BIH i programske pakete drugih proizvođača isključivo na svoj rizik. EPN BIH ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik eventualno pretrpi korištenjem usluga, programskog paketa i Interneta.

Prilikom zasnivanja korisničkog odnosa zakupac/korisnik je dužan dati tačnu adresu, osobne podatke ili podatke o pravnom subjektu, na koju ce se vršiti dostavljanje računa za korištene Internet usluge. U slučaju promjena osobnih podataka za registraciju korisnika (adresa, telefon i sl.) korisnik je dužan obavijestiti EPN BIH o promjenama.

Korisnik se slaže da EPN BIH zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa svojim servisima, ukoliko korisnik koristi servis na "neprihvatljive/nedozvoljene načine" (objašnjenje u daljnjem tekstu). Korisnik je saglasan da EPN BIH nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja usluga zbog neprihvatljivog i nedozvoljenog načina korištenja.

Pravna ili fizička osoba podnosi narudžbu za korištenje Internet usluga na obrascu propisanom od strane EPN BIH, uz prezentaciju dokaza o identitetu i prebivalištu. EPN BIH mora obraditi narudžbu odmah ili najkasnije 72 sata od njenog podnošenja. Pri tome može: Prihvatiti narudžbu uz uvjete prema važećem Cjenovniku; Odbiti narudžbu ako ne postoji tehnička mogućnost priključenja korisnika na resurse EPN BIH.

EPN BIH osigurava pristup Internet mreži po uvjetima definiranim u ovom Pravilniku, svakoj osobi koja to zatraži i koja je sposobna da izmiruje potraživanja nastala na osnovu korištenja zahtijevanih usluga na cijelom teritoriju na kojem EPN BIH djeluje.

Zakupac/korisnik Internet usluga, koji podnosi narudžbu za novu uslugu, ili neku od promjena na uslugama koje vec koristi, dužan je, prilikom podnošenja narudžbe, izmiriti sve dospjele obaveze prema EPN BiH.

Prije priključenja na resurse EPN BIH, podnosilac narudžbe dužan je da potpiše Ugovor o korištenju Internet usluga u roku od 3 dana od datuma potpisa Narudžbe. Korisnički odnos izmedu EPN BIH i zakupca/korisnika smatra se zasnovanim kada EPN BIH prihvati narudžbu za korištenje Internet usluga, i potpiše Ugovor o korištenju Internet usluga. Prava i obaveze iz korisnickog odnosa počinju teći kada EPN BIH omoguci pristup korisniku na resurse EPN BIH ili priključi opremu terminala na resurse EPN BIH, što se potvrđuje ovjerenim radnim nalogom od strane korisnika ukoliko se radi o pristupu zakupljenim telekomunikacijskim vodom.

Sadržaj komunikacija, informacije i podaci kojima korisnik pristupa

EPN BIH pruža pristup do informacija, podataka, programa, fotografija, video i audio sadržaja, ("sadržaja") smještenih na svojim serverima ili dobavljenih preko EPN BIH TCP/IP mreže. Korisnik preuzima rizik uz sadržaj i tačnost informacija preuzetih s Interneta ili EPN BIH računalne mreže.

EPN BIH ne provjerava niti kontrolira "sadržaj" koji korisnici postavljaju na njegove servere. EPN BIH ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s "Uvjetima korištenja Internet usluga".

EPN BIH zadržava pravo distribuiranja informativnih poruka elektronskom poštom ili pismenim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima usluga i drugim informacijama vezanim za korištenje EPN BIH Internet usluga.

Zaštićeni sadržaji i ostala prava

Putem EPN BIH omogućen je pristup do "sadržaja" koji su zaštićeni (eng. copyright, trademark, intelectual property rights).

Zakupac/korisnik se slaže da će koristiti "sadržaj" sukladno zakonima i propisima kojima je taj "sadržaj" zaštićen od vlasnika "sadržaja".

Zakupac/korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi "sadržaj" koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika "sadržaja". Takve radnje imat ce za posljedicu prekid Ugovora o korištenju EPN BIH Internet usluga.

EPN BIH ne snosi nikakvu materijalnu, krivičnu ili moralnu odgovornost u slučaju zloupotreba takvih podataka od strane korisnika usluga EPN BIH.

Prekid korištenja usluga

EPN BIH će prekinuti pravo zakupca/korisnika na korištenje usluga samo ukoliko se zakupac/korisnik ne pridržava Uvjeta korištenja Internet usluga.

Korisnik se slaže da EPN BIH ima pravo izbrisati sve njegove podatke sa svojih servera u trenutku isključenja korisnika.

EPN BIH ima pravo tražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim/nedozvoljenim korištenjem EPN BIH Internet usluga.

Zloupotreba/neprihvatljivi/nedozvoljeni nacini korištenja

Pod zloupotrebom Internet usluga podrazumijeva se neovlašteno korištenje Internet usluga na račun drugih zakupaca, korisnika ili davaoca usluge.

Zloupotreba Internet usluga očituje se kroz: neovlašteno priključenje radi korištenja Internet usluga; neovlašteno korištenje lozinke drugog korisnika (password); nenamjensko korištenje opreme terminala (onemogućavanje korištenja usluga drugom korisniku kod dvojnih priključaka); nenamjensko korištenje Internet usluge (onemogućavanjem korištenja usluga drugom korisniku); neovlašteno korištenje opreme terminala; neovlašteno davanje usluga trečem licu; lažna kategorizacija priključka (korištenje Internet usluge od strane fizičke osobe u svrhu obavljanja djelatnosti pravne osobe); lažno predstavljanje identiteta i adrese zakupca, korisnika; neovlašteno ustupanje priključka.

U svrhu nesmetanog i neometanog korištenja smatra se da su sljedeći postupci neprihvatljivi:

  • Nezakonit sadržaj - objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće BIH ili međunarodne zakone;
  • Lažne informacije - objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
  • Lažno oglašavanje - objavljivanje ili prenošenje promotivnih i reklamnih materijala koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje;
  • Prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala ostalim korisnicima Interneta bez njihovog pristanka ili traženja te da njihovo objavljivanje na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena;
  • Objavljivanje tajnih podataka neke osobe, kompanije, usluga ili drugog subjekta;
  • Objavljivanje, slanje ili prenošenje vrijeđajućih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja;
  • Lažno predstavljanje pri korištenju Internet usluga;
  • Lančana pisma - objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji se nude ili proizvode u obliku lančanih pisama;
  • Neprikladni sadržaji - objavljivanje sadržaja za na to neprikladnim mjestima (npr. Promotivnih materijala na usenet news grupama koje nisu za to predviđene);
  • Korištenje usluga i servera na bilo koji način koji će direktno ugroziti njihov normalan rad.

Zabranjeno je objavljivanje ili slanje sadržaja iste poruke, neovisno o sadržaju, na više od 10 usenet news grupa.

Korisnik nema pravo od EPN BIH potraživati bilo kakve naknade koje se temelje na Ugovoru/Narudžbi ili na izvanugovornoj odgovornosti EPN BIH prema korisniku ili trećim osobama.

Korisničko ime i šifra

Zakupac/korisnik prilikom zasnivanja korisničkog odnosa dobiva na korištenje korisničko ime i šifru/password, ili više njih, koji služe za autorizaciju prilikom korištenja usluga, koje je dužan čuvati u tajnosti te se obvezuje da ih neće davati trećim osobama ili iznositi u javnost na bilo koji način. Trenutkom prve upotrebe korisničkog imena i šifre od strane korisnika odgovornost za čuvanje tajnosti korisničkog imena i šifre prelazi na korisnika.

Ukoliko korisnik primijeti ili posumnja u neovlaštenu upotrebu svog korisnickog imena i šifre dužan je o tome odmah obavijestiti EPN BIH.

Korisnik je odgovoran za sve troškove izazvane korištenjem svog korisničkog imena do trenutka dok ne obavijesti EPN BIH o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran za sve ilegalne/nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisnik je odgovoran za podmirenje svih eventualnih troškova kao i za sve nedozvoljene aktivnosti koje su nastale upotrebom njegovog korisničkog imena i šifre po cjeniku EPN BIH do trenutka obavijesti EPN BIH o nedozvoljenoj upotrebi svog korisničkog imena i šifre.

EPN BIH zadržava pravo da korisniku ukine pristup Internet usluzi ukoliko primijeti neovlaštenu upotrebu korisničkog imena i šifre o čemu se obvezuje obavijestiti korisnika.

Plaćanje usluga

Zakupci/korisnici su u korisničkom odnosu sa EPN BIH na čiju su mrežu prikljuceni njihovi uredaji.

Pretplata je mjesečni iznos koji se naplaćuje od zakupca/korisnika kao naknada za stavljanje resursa EPN BIH na raspolaganje pretplatnicima, bez obzira na to da li je koriste ili ne. Pretplata se plaća mjesečno unaprijed.

Placanje Internet usluga može biti unaprijed (prije izvršene usluge), odmah po izvršenoj usluzi ili naknadno po računu.

U slučaju da zakupac/korisnik prekorači dogovoreni iznos saobraćaja, EPN BIH može istog isključiti iz saobraćaja.

Ako Cjenovnikom Internet usluga nisu određene cijene za pojedine usluge, plaćanje takvih usluga vrši se prema Ugovoru.

Pri zasnivanju korisničkog odnosa pretplata se naplaćuje počev od dana kad su korisnički terminalni uređaji priključeni na resurse EPN BIH.

Ako korisnički odnos traje kraće od 30 dana pretplata se naplaćuje tako da se za svaki dan obračunava 1/30 mjesečne pretplate.

U slučaju prestanka korisničkog odnosa, pretplata se naplaćuje do dana kada su korisnički terminalni uredaji isključeni.

Zakupac/korisnik će jednokratno platiti cijenu priključenja, eventualne troškove stvaranja tehničke mogućnosti i pristupne takse u skladu s Cjenovnikom, najkasnije 5 dana od dana potpisa Ugovora.

Obračunski period za pretplatu i saobraćaj je 1 (jedan) mjesec, i to u pravilu od 01. u tekućem mjesecu do 01. u slijedećem mjesecu.

Zakupac/korisnik je dužan platiti račun u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Ukoliko zakupac/korisnik ne plati račun u roku od 8 dana, od prijema računa, EPN BIH ce istom ispostaviti opomenu u roku od 7 slijedećih dana.

U opomeni EPN BIH nalaže zakupcu/kupcu da plati račun u roku od 8 dana od dana prijema opomene, u protivnom isti će biti privremeno isključen iz saobraćaja.

Ukoliko korisnik ne plati korisnički račun po proteku perioda opomene pretplatnički se odnos trajno prekida. Na iznos koji zakupac/korisnik duguje zaračunava se zakonska zatezna kamata. EPN BIH ima pravo sudskim putem zatražiti naplatu dugovanja.

Zakupac/korisnik može tražiti prekid pretplatničkog odnosa isključivo pismenim zahtjevom.

EPN BIH će teretiti korisnika osnovnim iznosom pretplate do trenutka dok ne primi pismeni zahtjev za prekid pretplatničkog odnosa.

Pretplatnik je dužan namiriti sve troškove korištenja EPN BIH Internet usluga nastalih prije prekida pretplatničkog odnosa.

Korisnik je u tom slučaju dužan namiriti sve troškove koji će time biti izazvani (troškovi advokata, suda i sl.).

Zakupac/korisnik ima pravo u roku od 7 dana od primanja računa za korištenje uložiti žalbu na iznos korisničkog računa. Ukoliko se utvrdi da je došlo do nepravilnosti ili izdavanja računa s previsokim iznosom, korisniku se preplaćeni iznos prenosi u slijedeći račun.