Izjava o privatnosti

EPN se obavezuje držati u tajnosti lične podatke svih pretplatnika prikupljenih prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora, a pomoću koji se osoba može identifikovati. Ova obaveza se ne odnosi na podatke koji su u momentu zaključenja pretplatničkog ugovora već bili poznati javnosti i koji sami po sebi nisu tajni. Lični podaci pretplatnika se bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane ne smiju razotkriti ni jednom trećem licu, osim u slučajevima predviđenim važećim zakonima i propisima RAK-a.
Lični podaci pretplatnika se mogu privremeno proslijediti finansijskim institucijama radi provjere platežne sposobnosti pretplatnika, te pravnim osobama registrovanim za posredovanje u naplati potraživanja, a u cilju ispunjenja ugovornih obaveza, a sve na temelju člana 6. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.
EPN i pretplatnik dužni su čuvati povjerljive informacije i podatke do kojih dođu prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora. Obje strane dužne su obezbijediti da se te informacije ne zloupotrijebe.

EPN za prenos govora i razmjenu podataka i drugih oblika komuniciranja u cjelini ili većem dijelu koristi za svoje djelovanje javnu mrežu interneta i mreže koje su pod nadzorom trećih lica. Pretplatnik potpisivanjem ugovora potvrđuje da je upoznat sa važnošću i sa posljedicama koje zbog prenosa preko mreža opisanih u prethodnoj tački mogu uticati na narušavanje privatnosti. EPN prilikom pružanja ugovorenih usluga  poštuje sve relevantne zakone BiH koji se odnose na područje privatnosti komunikacija, ali ne garantuje privatnost i sigurnost komunikacija koja bi bila veće od uobičajene u PSTN mreži.

EPN garantuje slobodu i tajnost prenosa podataka i razgovora u okviru EPN mreže, u skladu sa važećim propisima, osim u slučajevima propisanim zakonom. S obzirom da prenos podataka putem javne telekomunikacijske mreže nije 100% siguran, EPN ne može garantovati sigurnost za podatke koji su preneseni tim putem, kao i za podatke koje primi treća strana. Međutim, EPN će provest sve razumne zaštitne mjere kojima će smanjiti rizik zloupotrebe na minimum.

EPN se obavezuje poštovati privatnost svojih pretplatnika i niti u jednom slučaju, bez prethodnog dopuštenja, neće razotkriti nikakve podatke, privatne ili drugačije, trećim licima, osim ako bi to bilo potrebno u slučaju važećih zakona i propisa BiH.

U slučaju dokazane povrede privatnosti drugog lica ili tajnosti telekomunikacije izvršene od strane pretplatnika, EPN ima pravo raskinuti ugovor sa pretplatnikom bez poštivanja otkaznog roka te mu obustaviti pružanje usluge.

U cilju zaštite podataka koje pretplatnik prenosi, a u slučaju da EPN oprema podržava mogućnost zaštite prenosa podataka odnosno enkripciju podataka, EPN će obavijestiti pretplatnika o toj mogućnosti. U slučaju da pretplatnik zahtijeva prilagodbu opreme za zaštitu prenosa podataka, to će mu se omogućiti uz plaćanje naknade koja će se određivati u svakom pojedinom slučaju u dogovoru sa pretplatnikom i važećim cjenovnikom.

EPN prikuplja podatke o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama isključivo pod uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona i u skladu sa propisima i dozvolama dodjeljenim od RAK-a. O tome će operator dati generalnu napomenu pretplatniku usluge kojom će ga upoznati s mogućnosti zakonitog prikupljanja podataka o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama ili sadržaju telekomunikacije.

EPN će na zahtjev nadležne institucije i u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima pružiti puni i neometani pristup svojim bazama podataka u vezi s uslugom i omogućiti neometane veze za obavljanje funkcija zakonitog presretanja telekomunikacija na način utvrđen posebnim propisima. Detalji ovih funkcija su povjerljive informacije i s njima EPN postupa na način propisan posebnim propisima.
EPN neće brisati, modifikovati, niti razgledati sadržaj telekomunikacije i koristiti to u bilo koje svhe, osim u slučaju primjene tehničkih mjera za spriječavanje zloupotrebe telekomunikacija ili mjera zaštite integriteta javne telekomunikacijske usluge i pretplatnika usluge. Za potrebe odgovarajućeg zakonom propisanog postupka, pristup podacima o telekomunikacijskom saobraćaju i sadržaju telekomunikacije može se osigurati sudu ili drugoj nadležnoj instituciji.