Pojmovi i skraćenice

 • Adress
  adresa se može odnositi na računar (IP adresa), dokument, web stranicu (URL) ili "čovjeka" E-mail adresa
 • Browser
  preglednik WWW stranica (Netscape Navigator, Internet Explorer)
 • Client
  pristupni računar kojim korisnik pristupa serveru
 • Dial-up
  pristup putem telefonske linije biranjem pristupnog broja
 • DNS
  D
  omain Name Server služi za pretvaranje tekstualne URL-ove u brojčane IP adrese kako ne bi upisivali brojčane URL-ove već ljudima razumljiv tekst.
 • Download
  presnimavanje datoteke sa servera na vlastiti računar
 • FAQ
  F
  requently Asked Questions - najčešće postavljana pitanja
 • FTP
  F
  ile Transfer Protocol služi za prijenos datoteka između računara. Naprednijim korisnicima su na raspolaganju FTP programi kojima se pristupa FTP serverima i razmjenjuju datoteke ili postavljaju stranice
 • Freeware
  besplatni programi
 • HTML
  Hyper Text Markup Language je jezik kojim se pišu povezivi dokumenti (hyper tekst). Dokument može sadržavati veze (link) na druge dokumente
 • http
  H
  yper Text Transfer Protocol - protokol za prijenos hyper teksta
 • ICQ
  konferencija i izmjena podataka između više sagovornika istovremeno
 • Internet
  mreža svih mreža - mnoštvo povezanih mreža i računara
 • Intranet
  Internet tehnologija korištena unutar LAN-a. U mreži postoji mail i web server.
 • IP adresa
  adresa računara koja ga jednoznačno identificira u mreži i bez koje računar ne može doći na Internet. Veliki korisnici kupuju fiksne IP adrese od IETF-a. Mali korisnici nemaju stalnu IP adresu već upotrebljavaju usluge DHCP servera koji im dodjeljuje privremenu adresu. Adresa se sastoji od 4 byte-a (0.0.0.0 do 255.255.255.255)
 • LAN
  Local Area Network - mreža koja je ograničena vlastitim mrežnim kablovima i najčešće obuhvata instituciju ili kompaniju unutar zgrade
 • Link
  tekst ili slika na web stranici koja klikom vodi na drugu stranicu
 • Modem
  uređaj koji pretvara digitalne signale iz računara (MODulacija) u analogne koji se prenose tel. linijom, te na prijemnoj strani opet pretvara u digitalne (DEModulacija)
 • Network
  mreža, skup povezanih računara u kojem računari dijele resurse. Prednosti su: trenutni pristup bazi podataka koja je na jednom računaru, korištenje modema ili printera drugog računara, slanje pošte unutar mreže i sl.
 • Plug-in
  Software dodatak Internet pretraživaču koji omogućuje čitanje datoteka formata kao što su npr. Real audio, Acrobat reader, Shockwave i sl.
 • PPP
  Point to Point Protocol - jedan od protokola najniže razine koji omogućuje komunikaciju dvaju računara na velike udaljenosti putem telefonske linije
 • Proxy server
  dodatni software na serveru posrednik između LAN-a i Internet-a. To je međuspremnik koji pamti nekoliko stotina posljednjih korištenih WWW stranica. Dakle, ako korisnik traži stranicu koja je već učitavana sa LAN-a stranica se učitava s proxy servera i rasterećuje glavnu Internet vezu.
 • Search engine
  pretraživač (tražilica) koji je ustvari WWW strana koja ukazuje na druge WWW strane. Korisnik upisuje zadanu riječ a server prema algoritmu pretražuje bazu prijavljenih strana, npr. google.com
 • Server
  računar čija je uloga posluživanje drugih računara
 • Shareware
  besplatni software koji se nudi na probu ili kao propaganda. Najčešće ograničen vremenom ili brojem upotrebljivih naredbi
 • TCP/IP
  Transmision Control Protocol and Internet Protocol - protokol (skup pravila o prijenosu podataka) kojim različiti računari na Internetu mogu komunicirati
 • URL
  Universal Resource Locator je tačna lokacija datoteke smještene na serveru